28-230 Połaniec, ul. Stefana Czarnieckiego 5
tel. +48 15 8650 633
kontrastWersja dla niedowidzących
rozmiar A- A A+
Przeszukaj stronę w celu odnalesienia szukanej frazy
Biuletyn Informacji Publicznej Miejsko-Gminnej Biblioteki Publicznej w Połańcu

Miejsko-Gminna Biblioteka Publiczna w Połańcu
Zdjęcie budynku
Książki
Pani
previous arrow
next arrow

Dyrektor Miejsko-Gminnej Biblioteki Publicznej im. A. Mickiewicza w Połańcu ogłasza nabór na stanowisko GŁÓWNEGO KSIĘGOWEGO

 

Wymiar czasu pracy: pół etatu

Rodzaj umowy: umowa o pracę

 

Niezbędne wymagania:

Kandydat powinien spełniać, zgodnie z art. 54 ustawy o finansach publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2009 r. nr 157, poz. 1240 z późn. zm.), następujące wymagania:

1. Posiadać obywatelstwo państwa członkowskiego Unii Europejskiej, Konfederacji Szwajcarskiej lub państwa członkowskiego Europejskiego Porozumienia o wolnym Handlu (EFTA).

2. Znać język polski w mowie i piśmie w zakresie koniecznym do wykonywania obowiązków głównego księgowego.

3. Posiadać pełną zdolność do czynności prawnych i korzystać z pełni praw publicznych.

4. Brak skazania prawomocnym wyrokiem sądu za przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe oraz za przestępstwa: przeciwko mieniu, przeciwko obrotowi gospodarczemu, przeciwko działalności instytucji państwowych oraz samorządu terytorialnego, przeciwko wiarygodności dokumentów lub za przestępstwo karne skarbowe.

5. Kandydat powinien spełniać jeden z poniższych warunków:

a) mieć ukończone ekonomiczne jednolite studia magisterskie, ekonomiczne wyższe studia zawodowe, uzupełniające ekonomiczne studia magisterskie lub ekonomiczne studia podyplomowe i posiada co najmniej 3-letnia praktykę w księgowości,

b) mieć ukończoną średnią, policealną lub pomaturalną szkołę ekonomiczną i posiada co na mniej 6-letnią praktykę w księgowości,

c) być wpisanym do rejestru biegłych rewidentów na podstawie odrębnych przepisów,

d) posiadać certyfikat księgowy uprawniający do usługowego prowadzenia ksiąg rachunkowych albo świadectwo kwalifikacyjne uprawniające do usługowego prowadzenia ksiąg rachunkowych, wydane na podstawie odrębnych przepisów.

 

Wymagania dodatkowe:

1. Doświadczenie zawodowe w prowadzeniu pełnej księgowości.

2. Umiejętność obsługi komputera, programów finansowo księgowych, płacowych, (OPTIMA, PŁATNIK,) oraz sprzętu biurowego.

3. Znajomość gospodarki finansowej instytucji kultury, dyscypliny finansów publicznych a w szczególności przepisów prawa: ustawy o finansach publicznych, ustawy o rachunkowości, ustawy o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej, prawo zamówień publicznych, prawo pracy .

4. Znajomość przepisów z zakresu ubezpieczeń społecznych i prawa podatkowego.

5. Odpowiedzialność, samodzielność, sumienność i rzetelność, terminowość.

6. Gotowość do ciągłego doskonalenia się.

7. Stan zdrowia pozwalający na zatrudnienie na powyższym stanowisku.

 

Zakres obowiązków wykonywanych na stanowisku głównego księgowego:

1. Prowadzenie rachunkowości Miejskiej Biblioteki Publicznej w Połańcu zgodnie z obowiązującymi przepisami.

2. Wykonywanie dyspozycji środkami pieniężnymi.

3. Dokonywanie wstępnej kontroli zgodności operacji gospodarczych i finansowych z planem finansowym instytucji kultury, kompletności i rzetelności dokumentów dotyczących operacji gospodarczych i finansowych.

4. Przygotowywanie projektów budżetu instytucji kultury oraz harmonogramu kosztów.

5. Sporządzanie planu finansowego oraz bieżące dokonywanie korekt.

6. Sporządzanie niezbędnych dla bieżącego zarządzania przez dyrektora instytucji kultury informacji o realizacji planu finansowego.

7. Rozliczanie przyznanych dotacji, sporządzanie bilansu, sprawozdań do GUS, US oraz innych sprawozdań wymaganych odrębnymi przepisami. 8. Prowadzenie i nadzór nad prawidłowością naliczania wynagrodzeń i pochodnych, składek potrąceń oraz terminowe ich przekazywanie.

9. Opracowywanie projektów zarządzeń dotyczących spraw finansowych, tj. zasad prowadzenia rachunkowości, planu kont, obiegu dokumentów, obsługi kasowej, inwentaryzacji oraz innych dokumentów wewnętrznych regulujących funkcjonowanie gospodarki finansowej Biblioteki oraz przedkładanie do zatwierdzenia dyrektorowi.

10. Nadzór nad przestrzeganiem dyscypliny finansów publicznych.

11. Obsługa programu PŁATNIK, PUE – sporządzanie, rozliczanie i przesyłanie drogą elektroniczną dokumentacji ZUS.

12. Współdziałanie z innymi pracownikami Biblioteki w celu realizacji zadań, które tego wymagają.

13. Nadzorowanie i realizacja umów cywilnoprawnych i prowadzenie ich obsługi księgowej.

14. Kontrolowanie prawidłowości inwentaryzacji prowadzonej w Bibliotece.

15. Należyte przechowywanie i zabezpieczanie dokumentów finansowo – księgowych.

16. Prowadzenie ewidencji księgowej wyposażenia, sprzętu oraz innych wartości rzeczowych nie stanowiących środków trwałych ich umorzenia zgodnie z obowiązującymi przepisami.

17. Bieżąca aktualizacja wiedzy, zaznajamianie się z obowiązującymi się przepisami prawa dotyczącymi czynności wykonywanych na stanowisku pracy.

18. Wykonywanie innych nie wymienionych wyżej zadań, które z mocy prawa lub przepisów wewnętrznych wydanych przez dyrektora jednostki należą do kompetencji głównego księgowego.

 

Wymagane dokumenty:

1. Oryginał kwestionariusza osobowego.

2. List motywacyjny.

 

Termin i miejsce składania dokumentów:

Wymagane dokumenty należy złożyć w Miejsko-Gminnej Bibliotece Publicznej w Połańcu, ul. Czarnieckiego 5, w zaklejonej kopercie A4 osobiście lub przesłać pocztą na adres: Miejsko-Gminna Biblioteka Publiczna w Połańcu ul. Czarnieckiego 5, 28-230 Połaniec z dopiskiem „Nabór na stanowisko Główny Księgowy” – w terminie do dnia 20.11.2019 r. do godz. 16:00.

Dostarczone dokumenty będą analizowane pod względem formalnym, następnie wybrane osoby zostaną poinformowane telefonicznie o terminie rozmowy kwalifikacyjnej. Nadesłanych ofert nie odsyłamy. O wynikach naboru kandydaci zostaną poinformowani telefonicznie.

Miejska Biblioteka Publiczna w Połańcu zastrzega sobie prawo do unieważnienia postępowania bez podania przyczyny.

Renata Wójtowicz Dyrektor MGBP w Połańcu

 

Oferta pracy wraz z kwestionariuszem do pobrania na stronie https://mgbppolaniec.bip.gov.pl/ogloszenia-o-prace/

info o zmianie godzin pracy biblioteki

godziny pracy biblioteki zmiana

Dyrektor Miejsko-Gminnej Biblioteki Publicznej im. A. Mickiewicza w Połańcu ogłasza nabór na stanowisko GŁÓWNEGO KSIĘGOWEGO

 

Wymiar czasu pracy: pół etatu

Rodzaj umowy: umowa o pracę

 

Niezbędne wymagania:

Kandydat powinien spełniać, zgodnie z art. 54 ustawy o finansach publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2009 r. nr 157, poz. 1240 z późn. zm.), następujące wymagania:

1. Posiadać obywatelstwo państwa członkowskiego Unii Europejskiej, Konfederacji Szwajcarskiej lub państwa członkowskiego Europejskiego Porozumienia o wolnym Handlu (EFTA).

2. Znać język polski w mowie i piśmie w zakresie koniecznym do wykonywania obowiązków głównego księgowego.

3. Posiadać pełną zdolność do czynności prawnych i korzystać z pełni praw publicznych.

4. Brak skazania prawomocnym wyrokiem sądu za przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe oraz za przestępstwa: przeciwko mieniu, przeciwko obrotowi gospodarczemu, przeciwko działalności instytucji państwowych oraz samorządu terytorialnego, przeciwko wiarygodności dokumentów lub za przestępstwo karne skarbowe.

5. Kandydat powinien spełniać jeden z poniższych warunków:

a) mieć ukończone ekonomiczne jednolite studia magisterskie, ekonomiczne wyższe studia zawodowe, uzupełniające ekonomiczne studia magisterskie lub ekonomiczne studia podyplomowe i posiada co najmniej 3-letnia praktykę w księgowości,

b) mieć ukończoną średnią, policealną lub pomaturalną szkołę ekonomiczną i posiada co na mniej 6-letnią praktykę w księgowości,

c) być wpisanym do rejestru biegłych rewidentów na podstawie odrębnych przepisów,

d) posiadać certyfikat księgowy uprawniający do usługowego prowadzenia ksiąg rachunkowych albo świadectwo kwalifikacyjne uprawniające do usługowego prowadzenia ksiąg rachunkowych, wydane na podstawie odrębnych przepisów.

 

Wymagania dodatkowe:

1. Doświadczenie zawodowe w prowadzeniu pełnej księgowości.

2. Umiejętność obsługi komputera, programów finansowo księgowych, płacowych, (OPTIMA, PŁATNIK,) oraz sprzętu biurowego.

3. Znajomość gospodarki finansowej instytucji kultury, dyscypliny finansów publicznych a w szczególności przepisów prawa: ustawy o finansach publicznych, ustawy o rachunkowości, ustawy o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej, prawo zamówień publicznych, prawo pracy .

4. Znajomość przepisów z zakresu ubezpieczeń społecznych i prawa podatkowego.

5. Odpowiedzialność, samodzielność, sumienność i rzetelność, terminowość.

6. Gotowość do ciągłego doskonalenia się.

7. Stan zdrowia pozwalający na zatrudnienie na powyższym stanowisku.

 

Zakres obowiązków wykonywanych na stanowisku głównego księgowego:

1. Prowadzenie rachunkowości Miejskiej Biblioteki Publicznej w Połańcu zgodnie z obowiązującymi przepisami.

2. Wykonywanie dyspozycji środkami pieniężnymi.

3. Dokonywanie wstępnej kontroli zgodności operacji gospodarczych i finansowych z planem finansowym instytucji kultury, kompletności i rzetelności dokumentów dotyczących operacji gospodarczych i finansowych.

4. Przygotowywanie projektów budżetu instytucji kultury oraz harmonogramu kosztów.

5. Sporządzanie planu finansowego oraz bieżące dokonywanie korekt.

6. Sporządzanie niezbędnych dla bieżącego zarządzania przez dyrektora instytucji kultury informacji o realizacji planu finansowego.

7. Rozliczanie przyznanych dotacji, sporządzanie bilansu, sprawozdań do GUS, US oraz innych sprawozdań wymaganych odrębnymi przepisami. 8. Prowadzenie i nadzór nad prawidłowością naliczania wynagrodzeń i pochodnych, składek potrąceń oraz terminowe ich przekazywanie.

9. Opracowywanie projektów zarządzeń dotyczących spraw finansowych, tj. zasad prowadzenia rachunkowości, planu kont, obiegu dokumentów, obsługi kasowej, inwentaryzacji oraz innych dokumentów wewnętrznych regulujących funkcjonowanie gospodarki finansowej Biblioteki oraz przedkładanie do zatwierdzenia dyrektorowi.

10. Nadzór nad przestrzeganiem dyscypliny finansów publicznych.

11. Obsługa programu PŁATNIK, PUE – sporządzanie, rozliczanie i przesyłanie drogą elektroniczną dokumentacji ZUS.

12. Współdziałanie z innymi pracownikami Biblioteki w celu realizacji zadań, które tego wymagają.

13. Nadzorowanie i realizacja umów cywilnoprawnych i prowadzenie ich obsługi księgowej.

14. Kontrolowanie prawidłowości inwentaryzacji prowadzonej w Bibliotece.

15. Należyte przechowywanie i zabezpieczanie dokumentów finansowo – księgowych.

16. Prowadzenie ewidencji księgowej wyposażenia, sprzętu oraz innych wartości rzeczowych nie stanowiących środków trwałych ich umorzenia zgodnie z obowiązującymi przepisami.

17. Bieżąca aktualizacja wiedzy, zaznajamianie się z obowiązującymi się przepisami prawa dotyczącymi czynności wykonywanych na stanowisku pracy.

18. Wykonywanie innych nie wymienionych wyżej zadań, które z mocy prawa lub przepisów wewnętrznych wydanych przez dyrektora jednostki należą do kompetencji głównego księgowego.

 

Wymagane dokumenty:

1. Oryginał kwestionariusza osobowego.

2. List motywacyjny.

 

Termin i miejsce składania dokumentów:

Wymagane dokumenty należy złożyć w Miejsko-Gminnej Bibliotece Publicznej w Połańcu, ul. Czarnieckiego 5, w zaklejonej kopercie A4 osobiście lub przesłać pocztą na adres: Miejsko-Gminna Biblioteka Publiczna w Połańcu ul. Czarnieckiego 5, 28-230 Połaniec z dopiskiem „Nabór na stanowisko Główny Księgowy” – w terminie do dnia 28.10.2019 r. do godz. 16:00.

Dostarczone dokumenty będą analizowane pod względem formalnym, następnie wybrane osoby zostaną poinformowane telefonicznie o terminie rozmowy kwalifikacyjnej. Nadesłanych ofert nie odsyłamy. O wynikach naboru kandydaci zostaną poinformowani telefonicznie.

Miejska Biblioteka Publiczna w Połańcu zastrzega sobie prawo do unieważnienia postępowania bez podania przyczyny.

Renata Wójtowicz Dyrektor MGBP w Połańcu

 

Oferta pracy wraz z kwestionariuszem do pobrania na stronie https://mgbppolaniec.bip.gov.pl/ogloszenia-o-prace/

Zapraszamy na spotkanie Dyskusyjnego Klubu Książki 24 września 2019 r. (wtorek) o godz. 16.30 w Wypożyczalni dla Dorosłych.

Dyrektor Miejsko-Gminnej Biblioteki Publicznej im. A. Mickiewicza w Połańcu ogłasza nabór na stanowisko GŁÓWNEGO KSIĘGOWEGO

 

Wymiar czasu pracy: pół etatu

Rodzaj umowy: umowa o pracę

 

Niezbędne wymagania:

Kandydat powinien spełniać, zgodnie z art. 54 ustawy o finansach publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2009 r. nr 157, poz. 1240 z późn. zm.), następujące wymagania:

1. Posiadać obywatelstwo państwa członkowskiego Unii Europejskiej, Konfederacji Szwajcarskiej lub państwa członkowskiego Europejskiego Porozumienia o wolnym Handlu (EFTA).

2. Znać język polski w mowie i piśmie w zakresie koniecznym do wykonywania obowiązków głównego księgowego.

3. Posiadać pełną zdolność do czynności prawnych i korzystać z pełni praw publicznych.

4. Brak skazania prawomocnym wyrokiem sądu za przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe oraz za przestępstwa: przeciwko mieniu, przeciwko obrotowi gospodarczemu, przeciwko działalności instytucji państwowych oraz samorządu terytorialnego, przeciwko wiarygodności dokumentów lub za przestępstwo karne skarbowe.

5. Kandydat powinien spełniać jeden z poniższych warunków:

a) mieć ukończone ekonomiczne jednolite studia magisterskie, ekonomiczne wyższe studia zawodowe, uzupełniające ekonomiczne studia magisterskie lub ekonomiczne studia podyplomowe i posiada co najmniej 3-letnia praktykę w księgowości,

b) mieć ukończoną średnią, policealną lub pomaturalną szkołę ekonomiczną i posiada co na mniej 6-letnią praktykę w księgowości,

c) być wpisanym do rejestru biegłych rewidentów na podstawie odrębnych przepisów,

d) posiadać certyfikat księgowy uprawniający do usługowego prowadzenia ksiąg rachunkowych albo świadectwo kwalifikacyjne uprawniające do usługowego prowadzenia ksiąg rachunkowych, wydane na podstawie odrębnych przepisów.

 

Wymagania dodatkowe:

1. Doświadczenie zawodowe w prowadzeniu pełnej księgowości.

2. Umiejętność obsługi komputera, programów finansowo księgowych, płacowych, (OPTIMA, PŁATNIK,) oraz sprzętu biurowego.

3. Znajomość gospodarki finansowej instytucji kultury, dyscypliny finansów publicznych a w szczególności przepisów prawa: ustawy o finansach publicznych, ustawy o rachunkowości, ustawy o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej, prawo zamówień publicznych, prawo pracy .

4. Znajomość przepisów z zakresu ubezpieczeń społecznych i prawa podatkowego.

5. Odpowiedzialność, samodzielność, sumienność i rzetelność, terminowość.

6. Gotowość do ciągłego doskonalenia się.

7. Stan zdrowia pozwalający na zatrudnienie na powyższym stanowisku.

 

Zakres obowiązków wykonywanych na stanowisku głównego księgowego:

1. Prowadzenie rachunkowości Miejskiej Biblioteki Publicznej w Połańcu zgodnie z obowiązującymi przepisami.

2. Wykonywanie dyspozycji środkami pieniężnymi.

3. Dokonywanie wstępnej kontroli zgodności operacji gospodarczych i finansowych z planem finansowym instytucji kultury, kompletności i rzetelności dokumentów dotyczących operacji gospodarczych i finansowych.

4. Przygotowywanie projektów budżetu instytucji kultury oraz harmonogramu kosztów.

5. Sporządzanie planu finansowego oraz bieżące dokonywanie korekt.

6. Sporządzanie niezbędnych dla bieżącego zarządzania przez dyrektora instytucji kultury informacji o realizacji planu finansowego.

7. Rozliczanie przyznanych dotacji, sporządzanie bilansu, sprawozdań do GUS, US oraz innych sprawozdań wymaganych odrębnymi przepisami. 8. Prowadzenie i nadzór nad prawidłowością naliczania wynagrodzeń i pochodnych, składek potrąceń oraz terminowe ich przekazywanie.

9. Opracowywanie projektów zarządzeń dotyczących spraw finansowych, tj. zasad prowadzenia rachunkowości, planu kont, obiegu dokumentów, obsługi kasowej, inwentaryzacji oraz innych dokumentów wewnętrznych regulujących funkcjonowanie gospodarki finansowej Biblioteki oraz przedkładanie do zatwierdzenia dyrektorowi.

10. Nadzór nad przestrzeganiem dyscypliny finansów publicznych.

11. Obsługa programu PŁATNIK, PUE – sporządzanie, rozliczanie i przesyłanie drogą elektroniczną dokumentacji ZUS.

12. Współdziałanie z innymi pracownikami Biblioteki w celu realizacji zadań, które tego wymagają.

13. Nadzorowanie i realizacja umów cywilnoprawnych i prowadzenie ich obsługi księgowej.

14. Kontrolowanie prawidłowości inwentaryzacji prowadzonej w Bibliotece.

15. Należyte przechowywanie i zabezpieczanie dokumentów finansowo – księgowych.

16. Prowadzenie ewidencji księgowej wyposażenia, sprzętu oraz innych wartości rzeczowych nie stanowiących środków trwałych ich umorzenia zgodnie z obowiązującymi przepisami.

17. Bieżąca aktualizacja wiedzy, zaznajamianie się z obowiązującymi się przepisami prawa dotyczącymi czynności wykonywanych na stanowisku pracy.

18. Wykonywanie innych nie wymienionych wyżej zadań, które z mocy prawa lub przepisów wewnętrznych wydanych przez dyrektora jednostki należą do kompetencji głównego księgowego.

 

Wymagane dokumenty:

1. Oryginał kwestionariusza osobowego.

2. List motywacyjny.

 

Termin i miejsce składania dokumentów:

Wymagane dokumenty należy złożyć w Miejsko-Gminnej Bibliotece Publicznej w Połańcu, ul. Czarnieckiego 5, w zaklejonej kopercie A4 osobiście lub przesłać pocztą na adres: Miejsko-Gminna Biblioteka Publiczna w Połańcu ul. Czarnieckiego 5, 28-230 Połaniec z dopiskiem „Nabór na stanowisko Główny Księgowy” – w terminie do dnia 25.09.2019 r. do godz. 16:00.

Dostarczone dokumenty będą analizowane pod względem formalnym, następnie wybrane osoby zostaną poinformowane telefonicznie o terminie rozmowy kwalifikacyjnej. Nadesłanych ofert nie odsyłamy. O wynikach naboru kandydaci zostaną poinformowani telefonicznie.

Miejska Biblioteka Publiczna w Połańcu zastrzega sobie prawo do unieważnienia postępowania bez podania przyczyny.

Renata Wójtowicz Dyrektor MGBP w Połańcu

 

Oferta pracy wraz z kwestionariuszem do pobrania na stronie https://mgbppolaniec.bip.gov.pl/ogloszenia-o-prace/nabor-na-stanowisko-glowny-ksiegowy.html

Uprzejmie informujemy, że

16 sierpnia 2019 roku (w piątek)

Biblioteka będzie

N I E C Z Y N N A

 

Zapraszamy w poniedziałek 19 sierpnia od godziny 8.00

 

Za utrudnienia przepraszamy!

Uprzejmie informujemy, że

25 czerwca 2019 r.

(we wtorek)

Biblioteka jest czynna

od godz. 9.00 do 17.00

 

Za utrudnienia przepraszamy!

info o godzinach pracy biblioteki

Dyskusyjne Kluby Książki
Dofinansowano ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego pochodzących z Funduszu Promocji Kultury, uzyskanych z dopłat ustanowionych w grach objętych monopolem państwa, zgodnie z art. 80 ust. 1 ustawy z dnia 19 listopada 2009 r. o grach hazardowych
Ta strona używa plików Cookies. Dowiedz się więcej o celu ich używania i możliwości zmiany ustawień Cookies w przeglądarce. Czytaj więcej... Zamknij