28-230 Połaniec, ul. Stefana Czarnieckiego 5
tel. +48 15 8650 633
kontrastWersja dla niedowidzących
rozmiar A- A A+
Przeszukaj stronę w celu odnalesienia szukanej frazy
Biuletyn Informacji Publicznej Miejsko-Gminnej Biblioteki Publicznej w Połańcu

Miejsko-Gminna Biblioteka Publiczna w Połańcu
Zdjęcie budynku
Książki
Pani
previous arrow
next arrow

Nasza Biblioteka bierze udział w II edycji Ekoprogramu z charakterem Ocalimy Świat!, którego organizatorem jest Fundacja „ABCXXI – Cała Polska czyta dzieciom”.

Celem programu jest podnoszenie świadomości i wiedzy uczniów na temat problemów ekologicznych jak zanieczyszczenie środowiska, zmiana klimatu, a także szerzenie wartości moralnych jakimi są szacunek, odpowiedzialność, uczciwość, umiar.

Do udziału w projekcie zaprosiliśmy uczniów pierwszych klas Szkoły Podstawowej w Połańcu. Odbyły się już cztery spotkania, a przed nami jeszcze kolejne na które serdecznie zapraszamy.

Rozmawialiśmy o niedźwiedziach polarnych i o tym, jak ocieplenie klimatu może zagrozić ich bezpieczeństwu i o psach, które nie tylko są najwierniejszymi zwierzęcymi przyjaciółmi człowieka, ale też moga ludziom służyć pomocą w wielu sytuacjach. 

Przed nami kolejne ciekawe i ważne tematy. 

Zdjęcie kolorowe, dzieci podczas zajęć w Bibliotece
Zdjęcie kolorowe, dzieci podczas zajęć w Bibliotece
Zdjęcie kolorowe, dzieci podczas zajęć w Bibliotece
Zdjęcie kolorowe, dzieci podczas zajęć w Bibliotece
Zdjęcie kolorowe, dzieci podczas zajęć w Bibliotece
Zdjęcie kolorowe, dzieci podczas zajęć w Bibliotece
Zdjęcie kolorowe, dzieci podczas zajęć w Bibliotece
Zdjęcie kolorowe, dzieci podczas zajęć w Bibliotece

Biblioteka w Połańcu w najbliższym czasie będzie czynna w sobotę 6 i 27 kwietnia 2024 r. w godzinach od 9.00 do 13.00.

Filia w Ruszczy - 20 kwietnia od 9.00 do 13.00.

 

Zapraszamy!

Drodzy Czytelnicy!

 

Informujemy, że 29 marca 2024 r. (w "Wielki Piątek") Biblioteka w Połańcu będzie czynna w godzinach od 8.00 do 13.00.

Filia w Ruszczy będzie nieczynna.

Od 21 marca 2024 roku przy Miejsko-Gminnej Bibliotece Publicznej w Połańcu działa WRZUTNIA, czyli urządzenie do samodzielnego zwrotu zbiorów. Wrzutnia znajduje się przed wejściem do Biblioteki i jest dostępna przez całą dobę. Umożliwia zwrot książek w dniach i godzinach, gdy Biblioteka jest nieczynna.

 

Zasady korzystania z wrzutni

 • Wrzutnia służy do zwracania wyłącznie książek wypożyczonych w Bibliotece Publicznej w Połańcu. Prosimy nie wkładać do niej innych przedmiotów niż książki.
 • Wrzutnia nie służy do zwrotów takich zbiorów bibliotecznych jak gry, audiobooki czy filmy. Zbiory specjalnie prosimy zwracać w tradycyjny sposób.
 • By dokonać zwrotu należy otworzyć szufladę z napisem „tu zwróć książki”, położyć na niej książkę, najlepiej grzbietem do środka i zamknąć. Po zamknięciu szuflady książka zostanie umieszczona bezpiecznie wewnątrz wrzutni. Książki należy wkładać pojedynczo.
 • Książki z wrzutni wyjmowane są codziennie w godzinach pracy Biblioteki. Rejestracja zwrotu dokonanego z wykorzystaniem wrzutni w systemie bibliotecznym może nastąpić najpóźniej w następnym dniu roboczym.
 • Jeżeli czytelnik zamierza wypożyczyć książki w tym samym dniu lub zależy mu na szybkim odnotowaniu zwrotu w systemie, zwracane pozycje należy oddać bezpośrednio w bibliotece.
 • Biblioteka w przypadku stwierdzenia nieodnotowanych wcześniej zniszczeń lub zabrudzeń zwracanych materiałów bibliotecznych, zastrzega sobie prawo zwrócenia się do Użytkownika z prośbą o wyjaśnienia.
 • Oddanie książek za pomocą wrzutni nie zwalnia czytelnika z zapłacenia ewentualnie naliczonych kar za przetrzymywanie zbiorów.
 • Wrzutnia jest monitorowana.
 • Korzystanie z wrzutni jest jednoznaczne z akceptacją niniejszych zasad.

Biblioteczna_wr.jpg

Zachęcamy do korzystania z nowej formy zwrotu książek.

Wesołych_Świąt_1.png

 

"Zadzwoniły już dzwony, dzień nastał wesoły.

Pod święconym pieczywem uginają się stoły.

Leży jajko święcone malowane farbami –

kto też dzisiaj tym jajkiem będzie dzielił się z nami?"

(Maria Konopnicka)

 

WESOŁYCH ŚWIĄT WIELKIEJ NOCY

życzy Biblioteka

 

Drodzy Czytelnicy!

Informujemy, że w czwartek 21 marca 2024 roku Biblioteka w Połańcu będzie czynna w godzinach od 8.00 do 16.00

 

Jeśli ktoś nie zdąży ze zwrotem książek w godzinach pracy Biblioteki może to zrobić przy użyciu wrzutni stojącej przy wejściu do Biblioteki

Dyrektor Miejsko-Gminnej Biblioteki Publicznej im. A. Mickiewicza w Połańcu ogłasza nabór na stanowisko GŁÓWNEGO KSIĘGOWEGO

 

Wymiar czasu pracy: pół etatu

Rodzaj umowy: umowa o pracę

 

Niezbędne wymagania:

Kandydat powinien spełniać, zgodnie z art. 54 ustawy o finansach publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2023 r. , poz. 1270 z późn. zm.), następujące wymagania:

 1. Posiadać obywatelstwo państwa członkowskiego Unii Europejskiej, Konfederacji Szwajcarskiej lub państwa członkowskiego Europejskiego Porozumienia o wolnym Handlu (EFTA).
 2. Znać język polski w mowie i piśmie w zakresie koniecznym do wykonywania obowiązków głównego księgowego.
 3. Posiadać pełną zdolność do czynności prawnych i korzystać z pełni praw publicznych.
 4. Brak skazania prawomocnym wyrokiem sądu za przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe oraz za przestępstwa: przeciwko mieniu, przeciwko obrotowi gospodarczemu, przeciwko działalności instytucji państwowych oraz samorządu terytorialnego, przeciwko wiarygodności dokumentów lub za przestępstwo karne skarbowe.
 5. Kandydat powinien spełniać jeden z poniższych warunków:
 • mieć ukończone ekonomiczne jednolite studia magisterskie, ekonomiczne wyższe studia zawodowe, uzupełniające ekonomiczne studia magisterskie lub ekonomiczne studia podyplomowe i posiadaĆ co najmniej 3-letnia praktykę w księgowości,
 • mieć ukończoną średnią, policealną lub pomaturalną szkołę ekonomiczną i posiada co na mniej 6-letnią praktykę w księgowości,
 • być wpisanym do rejestru biegłych rewidentów na podstawie odrębnych przepisów
 • posiadać certyfikat księgowy uprawniający do usługowego prowadzenia ksiągrachunkowych albo świadectwo kwalifikacyjne uprawniające do usługowego prowadzenia ksiąg rachunkowych, wydane na podstawie odrębnych przepisów.

Wymagania dodatkowe:

 1. Doświadczenie zawodowe w prowadzeniu pełnej księgowości;
 2. Znajomość programów komputerowych: programów finansowo księgowych, płacowych, (OPTIMA, PŁATNIK,) edytorów tekstu, arkuszy kalkulacyjnych;
 3. Znajomość gospodarki finansowej instytucji kultury, dyscypliny finansów publicznych
  a w szczególności przepisów prawa: ustawy o finansach publicznych, ustawy o rachunkowości, ustawy o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej, prawo zamówień publicznych, prawo pracy;
 4. Znajomość przepisów z zakresu ubezpieczeń społecznych i prawa podatkowego;
 5. Odpowiedzialność, samodzielność, sumienność i rzetelność, terminowość;
 6. Gotowość do ciągłego doskonalenia się;
 7. Stan zdrowia pozwalający na zatrudnienie na powyższym stanowisku.


Zakres obowiązków wykonywanych na stanowisku głównego księgowego:

 1. Prowadzenie rachunkowości i gospodarki finansowej Miejskiej Biblioteki Publicznej w Połańcu zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa.
 2. Prowadzenie ksiąg rachunkowych jednostki.
 3. Wykonywanie dyspozycji środkami pieniężnymi z przepisami dotyczącymi zasad dokonywania wydatków publicznych.
 4. Dokonywanie wstępnej kontroli zgodności operacji gospodarczych i finansowych z planem finansowym instytucji kultury oraz kontroli kompletności i rzetelności dokumentów dotyczących operacji gospodarczych i finansowych.
 5. Sporządzanie sprawozdań Rozliczanie przyznanych dotacji, sporządzanie bilansu, sprawozdań do GUS, US oraz innych sprawozdań wymaganych odrębnymi przepisami.
 6. Przygotowywanie projektów budżetu oraz harmonogramu kosztów.
 7. Sporządzanie planu finansowego oraz bieżące dokonywanie korekt.
 8. Sporządzanie niezbędnych dla bieżącego zarządzania przez dyrektora instytucji kultury informacji o realizacji planu finansowego.
 9. Prowadzenie spraw związanych z obsługą płacową: naliczanie wynagrodzeń i pochodnych, dokonywanie potrąceń od wynagrodzeń itp. oraz prowadzenie stosownej dokumentacji w tym zakresie.
 10. Sporządzanie, rozliczanie i przesyłanie drogą elektroniczną dokumentacji do ZUS.
 11. Prawidłowe i terminowe przygotowanie rozliczeń podatkowych.
 12. Opracowywanie projektów przepisów wewnętrznych dotyczących spraw finansowych, tj. zasad prowadzenia rachunkowości, planu kont, obiegu dokumentów, obsługi kasowej, inwentaryzacji oraz innych dokumentów wewnętrznych regulujących funkcjonowanie gospodarki finansowej Biblioteki.
 13. Zapewnienie prawidłowego i terminowego obiegu dokumentów księgowych.
 14. Organizowanie i nadzorowanie przebiegu prac związanych z inwentaryzacją.
 15. Czuwanie nad prawidłowością umów zawieranych przez jednostkę pod względem finansowym.
 16. Prowadzenie ewidencji środków trwałych, wartości niematerialnych i prawnych oraz innych wartości rzeczowych nie stanowiących środków trwałych ich umorzenia zgodnie z obowiązującymi przepisami.
 17. Współdziałanie z innymi pracownikami Biblioteki w celu realizacji zadań, które tego wymagają.
 18. Należyte przechowywanie i zabezpieczanie dokumentów finansowo – księgowych.
 19. Bieżąca aktualizacja wiedzy, zaznajamianie się z obowiązującymi się przepisami prawa dotyczącymi czynności wykonywanych na stanowisku pracy
 20. Wykonywanie innych nie wymienionych wyżej zadań, które z mocy prawa lub przepisów wewnętrznych wydanych przez dyrektora jednostki należą do kompetencji głównego księgowego.

 

Wymagane dokumenty:

 1. Oryginał kwestionariusza osobowego,
 2. List motywacyjny.

 

Termin i miejsce składania dokumentów:

Wymagane dokumenty należy złożyć w Miejsko-Gminnej Bibliotece Publicznej w Połańcu, ul. Czarnieckiego 5, w zaklejonej kopercie A4 osobiście lub przesłać pocztą na adres:

Miejsko-Gminna Biblioteka Publiczna w Połańcu ul. Czarnieckiego 5, 28-230 Połaniec z dopiskiem „Nabór na stanowisko Główny Księgowy” – w terminie do dnia 18.03.2024 r. do godz. 15:00.

Dostarczone dokumenty będą analizowane pod względem formalnym, następnie wybrane osoby zostaną poinformowane telefonicznie o terminie rozmowy kwalifikacyjnej. Nadesłanych ofert nie odsyłamy.

O wynikach naboru kandydaci zostaną poinformowani telefonicznie.

Miejska Biblioteka Publiczna w Połańcu zastrzega sobie prawo do unieważnienia postępowania bez podania przyczyny.

                                                                                                      

Renata Wójtowicz Dyrektor MGBP w Połańcu

 

Oferta pracy wraz z kwestionariuszem do pobrania na stronie https://mgbppolaniec.bip.gov.pl/search/joboffers/

Zapraszamy po nowe kody do platformy Ibuk Libra, dzięki którym możecie uzyskać dostęp do elektronicznych publikacji naukowych i popularnonaukowych. 1 marca kody wydane w ubiegłym roku straciły ważność i żeby ponownie skorzystać z platfomy należy podać nowy kod. Kody dla wszystkich zarejestrowanych Czytelników wydawane są bezpłatnie.
 
Przypominamy, że zasób publikacji elektronicznych Świętokrzyskiej E-Czytelni Ibuk Libra liczy 𝐩𝐨𝐧𝐚𝐝 𝟕𝟎𝟎𝟎 tytułów.
 
Zalety e-czytelni Ibuk Libra:
 • książki zawsze pod ręką, 24 godziny na dobę, 7 dni w tygodniu bez wychodzenia z domu
 • własne notatki bezpośrednio w książce
 • dodawanie zakładek
 • tagowanie ważnych fragmentów i zakreślanie ich kolorami
 • wyszukiwarka pozwalająca znaleźć w podręczniku słowa i frazy
 • własna e-półka z książkami
 • możliwość wyboru spośród wielu publikacji w języku polskim
Krótkie filmy instruktażowe i instrukcję w pliku PDF można znaleźć pod adresem: libra.ibuk.pl/pomoc.
 
poleca_się_na_majówkę.jpg

Od 1 marca Filia Biblioteczna w Ruszczy jest czynna:

poniedziałek, wtorek, czwartek i piątek - od 9.00 do 15.00

środa - od 10.00 do 16.00

 

Safety_Matters_1.png

Biblioteka w Połańcu w najbliższym czasie będzie czynna w soboty 3, 10 i 24 lutego 2024 r. w godzinach od 9.00 do 13.00.

Filia w Ruszczy - 17 lutego 2024 r. od 9.00 do 13.00.

 

Zapraszamy!

Dyskusyjne Kluby Książki
Dofinansowano ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego pochodzących z Funduszu Promocji Kultury, uzyskanych z dopłat ustanowionych w grach objętych monopolem państwa, zgodnie z art. 80 ust. 1 ustawy z dnia 19 listopada 2009 r. o grach hazardowych
Ta strona używa plików Cookies. Dowiedz się więcej o celu ich używania i możliwości zmiany ustawień Cookies w przeglądarce. Czytaj więcej... Zamknij